Privacy policy

We Are Golf vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. 

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij u hierover informeren via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 oktober 2018.


Voor wie geldt deze privacyverklaring? 

Deze privacyverklaring geldt voor relaties van We Are Golf en gebruikers van ons platform en de website www.wearegolf.nl alsook van (toekomstige) onze mobiele applicatie (app).


Onze contactgegevens

We Are Golf BV
Zandbergweg 211

4818 LL Breda

KvK-nummer 68412312

Tel: +31(0)76 – 3030006  

info@wearegolf.nl


Verzameling van persoonsgegevens

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Wanneer wij echter met u een overeenkomst sluiten, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig om deze uit te voeren. Wanneer u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met u sluiten en diensten voor u uitvoeren. Om onze website te gebruiken kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens van u verlangen. Verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij niet garanderen dat ons platform naar behoren werkt.

 • In verband met diensten en producten.
 Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat en een account aanmaakt via ons platform, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst(en) aan u uit te kunnen voeren en om uw gebruik van onze producten mogelijk te maken. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers van We Are Golf of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 • Ten behoeve van communicatie
. Wanneer u e-mail, berichten, documenten of afbeeldingen via ons platform verzendt, is het mogelijk dat we deze bewaren. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij u vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en/of uw verzoeken te verwerken, u marketingberichten toe sturen of op de hoogte te brengen van onze producten, ons beleid en voorwaarden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

 • Vanwege gebruik van ons platform en website. Wanneer u communiceert met mensen of bedrijven via ons platform, zoals via communities, kan uw deelname en aanwezigheid op een locatie of getoonde afbeeldingen direct of in de toekomst zichtbaar worden voor derden. Ook uw berichten en reacties kunnen dan zichtbaar zijn voor derden en kunnen verder worden gedeeld. De zichtbare informatie voor derden beperkt zich tot de gebruikersnaam behorende bij uw account en tot overige informatie zoals golfhandicap, regio/woonplaats, leeftijd, functie/bedrijf en bepaalde interesses die u openbaar maakt of via ons platform en/of via andere media verspreid.


Verwerkingsdoeleinden

De verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen wij enkel voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummer en emailgegevens om met u te corresponderen om te kunnen voldoen aan onze overeenkomst, ons beleid, alsook om u offertes, facturen en andere documenten noodzakelijk voor (uitvoering van) de overeenkomst toe te sturen.
 • Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de toestemming die u daarvoor heeft gegeven en welke toestemming u te allen tijde kunt herroepen via onze contactgegevens.
 • Voor zover noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of om uw belangen en die van anderen of de maatschappij te beschermen.
 • Voor zover nodig voor onze legitieme belangen (of die van derden), waaronder begrepen ons belang om op een innovatieve, klantvriendelijke, veilige en winstgevende wijze onze diensten en producten via het platform aan te kunnen bieden, tenzij uw belangen of uw rechten en vrijheden welke verplicht moeten worden beschermd zwaarder wegen dan ons belang.


Duur van opslag

wij bewaren uw gegevens totdat deze niet meer nodig zijn voor het aanbieden en/of uitvoeren van onze diensten via ons platform, of zoveel eerder of later dat uw account is verwijderd. Indien wij met u een overeenkomst hebben gesloten, dan zullen we uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar na beëindiging van die overeenkomst bewaren, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om ze langer te bewaren. Zoals voor NAW-gegevens, contract-, factuur en betaalgegevens, welke wij voor de duur van 7 jaar zullen bewaren na beëindiging van de overeenkomst.


Derden

Uw gebruikersgegevens zijn zichtbaar voor de beheerder van een community wanneer u zich aansluit bij een community of wanneer u reageert op berichten die via ons platform worden verspreid. Enkel de openbare en gedeelde gegevens, zoals je gebruikersnaam en locatie zijn daarbij zichtbaar voor derden. Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven delen wij uw gegevens niet met externe partners of adverteerders. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden. 

Wel kan het zo zijn dat wij ten behoeve van onze dienstverlening derden inschakelen die onder onze toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens moeten verwerken, bijvoorbeeld aan onze leveranciers, serviceproviders en partners waarmee u via ons platform een overeenkomst aangaat. Met deze derden zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven. 

Ook verzamelen wij statistieken en inzichten op basis waarvan community beheerders, bedrijven en adverteerders inzicht kunnen krijgen op hoe er wordt gereageerd op hun berichten. Daarbij geven wij enkel algemene demografische informatie en informatie over interesses van gebruikers door aan derden.


Google Analytics

Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruiken wij Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.


Cookies (van derden)

Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw toestel/computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De gebruikte cookies bevatten veelal analytische informatie met betrekking tot het bezoek. 

De website van We Are Golf bevat ook content en diensten van externe providers zoals Vimeo, Youtube, LinkeIn, Google, Twitter, Facebook en Instagram Deze derden kunnen eveneens cookies gebruiken. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers. Raadpleeg de website van de voornoemde derden voor informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan.


Uw rechten

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per e-mail of post. 


Recht op inzage en correctie

U hebt namelijk altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebt u het recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te sturen.


Recht op vergetelheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door ons. Op uw verzoek zullen wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.


Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:

 • U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het controleren zijn;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;
 • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig hebt in het kader van  een rechtsvordering;
 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen bij bezwaar.

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor wij uw toestemming hebben of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.


Minderjarigen

Via onze website of ons platform vragen wij niet bewust om gegevens van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt (“Minderjarigen”). Indien Minderjarigen een account/profiel willen aanmaken dienen zij de schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd te overleggen. Indien wij constateren dat er persoonsgegevens van Minderjarige zijn verzameld zonder deze toestemming, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Indien u het vermoeden heeft dat een Minderjarige zonder de toestemming van zijn ouders of voogd persoons-gegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@wearegolf.nl. Indien u als Minderjarige persoonsgegevens heeft achtergelaten op onze website of platform en u wilt deze laten verwijderen, dan zullen wij ons daarvoor inspannen. Neemt dan ook contact met ons op. 


Recht op overdraagbaarheid

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op uw verzoek zullen we daartoe medewerking verlenen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij. 


Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.


Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.


Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.

U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe u dit moet doen.
We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.