Algemene voorwaarden

Geldend vanaf 12 november 2018

 

1. Algemeen en toepasselijkheid

1.1. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de besloten vennootschap We Are Golf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Breda, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68412312, welke vennootschap hierna zal worden aangeduid als “WAG”. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als u gebruik maakt van de diensten of systemen van WAG. WAG is bereikbaar via 
info@wearegolf.nl en 076-3030006

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WAG en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen WAG en u.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan op voorhand, de tekst van deze gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door u eenvoudig kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Op uw verzoek wordt u een exemplaar langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.

1.3. Door gebruik te maken van het systeem van WAG, hierna te noemen “het systeem” onder meer toegankelijk via wearegolf.nl en via websites met andere domeinnamen, of via andere wegen, daaronder via mobiele media, of applicaties, aanvaardt u dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.4. U staat er tegenover WAG voor in dat degene die van WAG gebruik maakt via uw computer (of via andere toegangswegen) zich eveneens zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.5. WAG heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen zonder de gebruikers daarvan individueel in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen via het systeem. Indien u het gebruik van WAG voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dit dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.


2. Communicatie gebruikers van het systeem

2.1. WAG reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van WAG niet inhoudelijk. WAG heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en/of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst.

2.2. WAG is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op het portal beschikbaar stellen. WAG geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.


3. Account/Profiel

3.1. Om gebruik te kunnen maken van WAG moet u minimaal één product afnemen en eventueel betaald hebben. WAG kan naar eigen inzicht bepalen of aan u al dan niet een account zal worden verstrekt.

3.2. U staat er tegenover WAG voor in dat de informatie die u aan WAG verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. Wanneer u een bedrijf vertegenwoordigd dan staat u er tegenover WAG voor in dat u juridische bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen en dat de bedrijfsnaam, naam contactpersoon en contactgegevens naar waarheid en correct zijn verstrekt. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van uw account. Raadpleeg in dit verband ons Privacy Statement.

3.3. Om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van het systeem kan het nodig zijn dat vooraf om uw expliciete toestemming (opt-in) wordt gevraagd, waarbij u tevens aanvaardt dat wij u via het systeem informatie, daaronder reclame, zijdens WAG en haar partners kunnen aanbieden. Deze toestemming kunt u te allen tijden intrekken (opt-out), hetgeen tot gevolg kan hebben dat de functionaliteiten van het systeem weer worden beperkt.

3.4. U mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon of een bedrijf waarvoor u niet vertegenwoordigingsbevoegd bent, tenzij die andere persoon of het bedrijf u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij kunnen u om een bewijs van deze toestemming verzoeken.

3.5. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot WAG met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

3.6. U mag na het aflopen van uw diensten uw account beëindigen door een mail te sturen naar info@wearegolf.nl of gebruik te maken van de procedure zoals beschreven op ons portal.

3.7. Profielen zijn aan te maken voor natuurlijke personen en voor bedrijven (zoals communitybeheerders en golfbanen). Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen de schriftelijke toestemming van hun ouders/voogd te overleggen aan WAG om een account/profiel aan te kunnen maken.


4. Gebruik van het Portal

4.1. U staat er jegens WAG voor in dat u bevoegd bent om een account aan te maken, gebruik te maken van het systeem en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat u er jegens WAG voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van het systeem.

4.2. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die u verricht via het systeem van WAG niet:

(i) onrechtmatig, misleidend, discriminerend, of frauduleus zijn jegens WAG en/of een derde. 

(ii) inbreuk maken op rechten van WAG of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het systeem van WAG te omzeilen;

(v) een commercieel karakter hebben waarbij de diensten en producten concurrerend zijn met die van WAG, dan wel op andere wijze de belangen van WAG direct of indirect schade toebrengen tenzij WAG hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of

(vi) gericht zijn op het verzamelen van gegevens uit ons systeem, of u hiertoe toegang toe (proberen) te krijgen met behulp van geautomatiseerde middelen, zonder onze voorafgaande toestemming.


5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. U erkent en stemt ermee in dat het systeem bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van WAG, licentiegevers en/of gebruikers van WAG en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

5.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent WAG u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van het systeem te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op het systeem ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij WAG of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van WAG substantiële delen van het systeem op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van het systeem op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet (Stcrt 1999/303).

5.3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op het systeem wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u mag maken van het systeem is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

5.4. U verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van WAG of derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 5.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van WAG op haar computersystemen.

5.5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5.6 Het is niet toegestaan om de broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen.


6. Bestanden uploaden/licentie

6.1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoudt u in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot de bestanden die door u via het systeem ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van het systeem.

6.2. U erkent en stemt er mee in dat u door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan WAG (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), u automatisch aan WAG:

(a) een kosteloze, royaltyvrije, onbezwaarde, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om:

(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van WAG; en

(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van WAG;

(b) het recht verleent om enige door u ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van WAG en van het systeem, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat WAG op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

6.3. De in artikel 6.2. bedoelde licentie eindigt op het moment dat u of WAG de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van het systeem.

6.4. U erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt aan WAG gebruikt kunnen worden door andere gebruikers van WAG. WAG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van WAG. U erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u beschikbaar stelt aan WAG door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. WAG is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door u beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

6.5. U bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat u van het systeem maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

6.6. U staat er jegens WAG voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 6.2 en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de daar benoemde licentie te verlenen. U vrijwaart WAG en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat uw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en met name het bepaalde in artikel 6.7. Alle door WAG gemaakte (juridische)kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.

6.7. Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan WAG, staat u ervoor in dat:

(a) u bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat u gerechtigd bent om aan WAG de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;

(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn u jegens derden of WAG, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van u of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op het systeem;

(c) u niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot u recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;

(d) WAG niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;

(e) U bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.


7. Verboden content

7.1. In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die u in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via WAG (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van WAG is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

(i) Content die discriminerend is ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

(iv) Content die naar de mening van WAG in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische portals, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;

(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van WAG of derden worden geschonden;

(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WAG commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;

(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.


8. Kennisgeving onrechtmatige content

8.1. WAG zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van WAG onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als u van mening bent dat een gebruiker van WAG inbreuk pleegt op uw rechten verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail. Deze kennisgeving dient:

(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op het systeem van WAG;

(ii) een verklaring te bevatten dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten en waarom dat zo is;

(iii) contactinformatie te bevatten waar WAG contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;

(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;

(v) te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;

(vi) indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

8.2. WAG behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8.3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door WAG worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

8.4. WAG behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of tot het ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan WAG bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

8.5. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart u WAG en alle aan haar gelieerde ondernemingen en partijen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die WAG lijdt, nog zal kunnen lijden of die WAG dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

8.6. WAG zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.


9. Abonnement betaalde diensten

9.1 De door WAG aangeboden diensten hebben betrekking op een kosteloze variant en betaalde variant(en). De mogelijkheden om gebruik te maken van faciliteiten in de kosteloze variant zijn beperkt ten opzichte van de betaalde variant(en). WAG heeft het recht om bij de betaalde variant onderscheid te maken op basis van de hoedanigheid van de gebruiker, met betrekking tot de hoogte van de kosten. 

9.2. Een abonnement op een betaalde dienst komt tot stand op het moment dat WAG of een van haar partners het op het systeem vermelde bedrag voor het door u gekozen pakket heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de bij het betreffende pakket op het systeem vermelde termijn (tenzij anders vermeld is dit tot 31 december van het betreffende jaar). Wanneer u kiest voor betaling middels automatische incasso wordt het abonnement, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar tegen de dan geldende abonnementsprijs.

9.4. U kunt de overeenkomst als volgt opzeggen:

a)      Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de (registratie)diensten van WAG dient u een maand voor aflopen van uw abonnement op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en kan door middel van het versturen van een email daartoe naar info@wearegolf.nl.

De opzegging is definitief zodra u van WAG daartoe een bevestiging heeft ontvangen. Indien het abonnement beeindigd wordt door overlijden van een natuurlijke persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan WAG wordt medegedeeld.

Gedurende het lidmaatschap is WAG behoudens tijdige opzegging gerechtigd het abonnement met een jaar stilzwijgend te verlengen.

b)      Voor de consument geldt dat hij na het eerste jaar maandelijks kan opzeggen. Wanneer dit niet binnen de jaarlijkse opzegtermijn geschiedt heeft u enkel recht op een restitutie naar rato van de abonnementsgelden. Op de vaste lasten is geen restitutie van toepassing. Deze vaste lasten zien op de registratiekosten voor de NGF-pas alsmede de daaraan verbonden administratiekosten, zijnde in 2020 - € 18,50.


10. Prijzen

10.1. Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door WAG of een van haar partners worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW.

10.2. U betaalt voor de via het systeem bestelde producten en/of diensten de op het systeem vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op het systeem aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat u een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting van een betaalde dienst zal WAG of een van haar partners de periodiek verschuldigde betalingen vooraf incasseren.

10.3. WAG is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en /of prijzen via het systeem te wijzigen. Uitsluitend de prijs die is vermeld op het systeem op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van periodiek verschuldigde betalingen zal WAG of een van haar partners u vooraf van een prijswijziging op de hoogte stellen.

10.4. Het storneren van een (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

10.5. Indien WAG of een van haar partners een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is WAG gerechtigd de betaalde dienst op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door WAG is ontvangen.

10.6. U kunt WAG of een van haar partners niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


11. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

11.1. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die WAG of een van haar partners ten dienste staan, is WAG of een van haar partners te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met WAG (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;

(ii) we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid, aan andere gebruikers of aan WAG kunnen toebrengen.

WAG zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

11.2. Indien uw gebruik van een betaalde dienst van WAG wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb u geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan WAG of een van haar partners.

11.3. WAG of een van haar partners garandeert niet dat de dienst van WAG te allen tijde en zonder onderbrekingen, vertragingen, problemen of storingen toegankelijk is.


12. Privacy

12.1. WAG verwerkt bedrijfsgegevens en persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, de communicatie met WAG, al dan niet via haar systeem, alsmede ten behoeve van de levering van overeengekomen producten of diensten. Deze verwerking vindt altijd plaats conform de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Door het enkele gebruik van het systeem bent u gebonden aan ons Privacy Statement. Voor meer informatie raadpleegt u onze Privacy Statement.


13. Content van derden

13.1. Het is mogelijk dat het systeem applicaties, content en diensten van derden en/of links naar portals van derden (“Content van derden”) en bevat. Deze Content van derden kunnen via communities worden aangeboden c.q. verspreid. De opname of aanwezigheid van Content van derden op het systeem impliceert niet dat WAG deze Content heeft goedgekeurd dan wel heeft gecontroleerd. WAG is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van het systeem.

13.2. Op applicaties van derden op het systeem zijn deze voorwaarden van toepassing.

13.3. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden (onder wie partners) gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.


14. Aansprakelijkheid

14.1. WAG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het systeem of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van WAG dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

14.2. Voor zover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op WAG rust, is deze aansprakelijkheid jegens u, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan WAG betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van WAG is voortgevloeid.

14.3 WAG is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die WAG verricht en/of uw gebruik van het systeem.

14.4 WAG is evenmin aansprakelijk voor alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen of instructies, alsmede aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of anderszins ongewenste inhoud die door derden wordt geplaatst via het systeem, dan wel overige gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van WAG valt.

14.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WAG meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen WAG vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

14.6. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van WAG voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van WAG (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van WAG uit te sluiten. Evenmin wordt beoogd om aansprakelijkheid voor andere zaken uit te sluiten of te beperken voor zover dat wettelijk gezien niet is toegestaan.


15 Overige bepalingen

15.1. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt voor het gebruik van het systeem. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

15.2. Onverminderd eventueel voor WAG bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen u en WAG voor het gebruik van het systeem te bewaren, is WAG niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden.

15.3. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien WAG iets uit deze gebruiksvoorwaarden niet toepast of afdwingt, doet WAG daarmee geen afstand van haar rechten. 

15.4 Zonder de voorafgaande toestemming van WAG is het u niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen uit de overeenkomst of deze gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde.

15.4 Wanneer u niet tevreden bent over de diensten van WAG, dan kunt u uw schriftelijke klacht per e-mail richten aan: info@wearegolf.nl of per post Postbus 4760, 4803 ET Breda. WAG zal binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht reageren.

15.5. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, behoudens dwingende wettelijke voorschriften een andere bevoegde rechtbank voorschrijven.